Bokslut 2017

Se bokslut här:  Bokslut 2017 (pdf)

—————-

Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls i andra våningen på Företagshuset Dynamo, Närpesvägen 2 i Närpes, torsdagen den 14 juni 2018 kl. 15.00.

Vid bolagsstämman behandlas de ärenden som framgår i § 11 i bolagsordningen (se bifogad föredragningslista) samt inlösen av egna aktier vindkraftverkets framtid.

OBS! Kopia av årets bokslut hittas på bolagets hemsida www.oskatavind.fi eller skickas per post mot begäran.

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy:n osakkeen-omistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Yritystalo Dynamon toisessa kerroksessa, Närpiöntie 2, Närpiössä, torstaina 14 kesäkuuta 2018 klo. 15.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat (kts. liitteenä olevaa esityslistaa) ja omien osakkeiden lunastus ja tuulivoimalan tulevaisuus.

HUOM! Kopio vuoden tilinpäätöksestä löydetään yhtiön kotisivulta www.oskatavind.fi tai pyynnöstä postitse.

Närpes / Närpiö 31.5.2018

Andreas Ek VD/ Toim.joht.
Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy

Föredragningslista vid ordinarie bolagsstämma 14.6.2018

1. Öppnande av bolagsstämman
2. Val av ordförande och sekreterare för bolagsstämman
3. Fastställande av röstlängden för bolagsstämman
4. Konstaterande av bolagsstämmans laglighet och beslutförhet.
5. Godkännande av föredragningslistan för bolagsstämman
6. Val av två protokolljusterare och rösträknare
7. Framläggande av bokslutet omfattande resultaträkning och balansräkning samt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om vinstens användning
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och VD
11. Arvoden och ersättningar åt styrelsemedlemmarna
12. Val av 5-7 styrelsemedlemmar och -suppleanter
13. Val av 1-2 revisorer samt revisorssuppleant
14. Beslut om köp av egna aktier
15. Vindkraftverkets framtid
16. Övriga ärenden
17. Stämmans avslutande

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 14.6.2018

1. Yhtiökokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Yhtiökokouksen vaaliluettelon vahvistaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Yhtiökokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Pöytäkirjatarkastajien valinta
7. Tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen      esittely
8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9. Päätös voiton käytöstä
10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallitusjäsenten palkkiot ja muut korvaukset
12. 5-7 hallitusjäsenen ja varajäsenen valinta
13. 1-2 tilintarkastajan ja varamiehen valinta
14. Päätös omien osakkeiden hankkimisesta
15. Tuulivoimalan tulevaisuus
16. Muut asiat
17. Yhtiökokouksen päättäminen