Bokslut 2018

Berättelse 2018 (pdf)
resultat och balansräkning officiell (pdf)
resultat och balansräkning officiell (fin) (pdf)


Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls i andra våningen på Företagshuset Dynamo, Närpesvägen 2 i Närpes, onsdagen den 29 maj 2019 kl. 15.00.

Vid bolagsstämman behandlas de ärenden som framgår i § 11 i bolagsordningen (se bifogad föredragningslista) samt inlösen av egna aktier.

OBS!

Kopia av årets bokslut hittas på bolagets hemsida www.oskatavind.fi 

eller skickas per post mot begäran. 

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy:n osakkeen-omistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Yritystalo Dynamon toisessa kerroksessa, Närpiöntie 2, Närpiössä, keskiviikkona 29 toukokuuta 2019 klo. 15.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat (kts. liitteenä olevaa esityslistaa) ja omien osakkeiden lunastus.

HUOM!

Kopio vuoden tilinpäätöksestä löydetään yhtiön kotisivulta www.oskatavind.fi

tai pyynnöstä postitse.

Närpes / Närpiö 16.5.2019

pastedGraphic.png

Andreas Ek

VD/ Toim.joht.

Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy

Föredragningslista vid ordinarie bolagsstämma 29.5.2019

1. Öppnande av bolagsstämman

2.Val av ordförande och sekreterare för bolagsstämman

3.Fastställande av röstlängden för bolagsstämman

4.Konstaterande av bolagsstämmans laglighet och beslutförhet.

5.Godkännande av föredragningslistan för bolagsstämman

6.Val av två protokolljusterare och rösträknare

7.Framläggande av bokslutet omfattande resultaträkning och balansräkning

  samt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

  8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

9. Beslut om vinstens användning

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och VD

11. Arvoden och ersättningar åt styrelsemedlemmarna

12. Val av 5-7 styrelsemedlemmar och -suppleanter

13. Val av 1-2 revisorer samt revisorssuppleant

14. Beslut om köp av egna aktier

15. Övriga ärenden

16. Stämmans avslutande

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 29.5.2019

1.Yhtiökokouksen avaaminen

  2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3.Yhtiökokouksen vaaliluettelon vahvistaminen

4.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5.Yhtiökokouksen esityslistan hyväksyminen

6.Pöytäkirjatarkastajien valinta

7.Tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

8.Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9.Päätös voiton käytöstä

10.Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11.Hallitusjäsenten palkkiot ja muut korvaukset

12. 5-7 hallitusjäsenen ja varajäsenen valinta

13.1-2 tilintarkastajan ja varamiehen valinta

14. Päätös omien osakkeiden hankkimisesta

15. Muut asiat

16. Yhtiökokouksen päättäminen