Bokslut 2020

Bokslut 2020


Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls som distansmöte tisdagen den 4 maj 2021 kl. 15.00.

Vid bolagsstämman behandlas de ärenden som framgår i § 11 i bolagsordningen (se bifogad föredragningslista) samt förslag till rivning av vindkraftverket.

OBS!
Kopia av årets bokslut hittas på bolagets hemsida www.oskatavind.fi eller skickas per post mot begäran.

ANMÄLAN
Anmäl deltagande senast 2.5.2021 kl.16.00 via e-post till info@oskatavind.fi.

OBS! Pga ändrade rekommendationer finns det möjlighet att delta i stämman 4 maj kl.15 på plats i Dynamo-huset. Begränsat antal platser så meddela eventuellt deltagande senast 3. maj till info@oskatavind.fi.

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään etäkokouksena tiistaina 4. toukokuuta 2021 klo 15.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat (kts. liitteenä olevaa esityslistaa) ja tuulivoimalan purkuehdotus.

HUOM!
Kopio vuoden tilinpäätöksestä löytyy yhtiön kotisivulta www.oskatavind.fi tai pyynnöstä postitse.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu viimeistään 2.5.2021 klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen info@oskatavind.fi

Närpes / Närpiö 13.4.2021

Andreas Ek VD/ Toim.joht.

page1image5566656

Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy

Föredragningslista vid ordinarie bolagsstämma 4.5.2021

  1. Öppnande av bolagsstämman
  2. Val av ordförande och sekreterare för bolagsstämman
  3. Fastställande av röstlängden för bolagsstämman
  4. Konstaterande av bolagsstämmans laglighet och beslutförhet.
  5. Godkännande av föredragningslistan för bolagsstämman
  6. Val av två protokolljusterare och rösträknare
  7. Framläggande av bokslutet omfattande resultaträkning och balansräkningsamt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
  8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
  9. Beslut om vinstens användning
  10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och VD
  11. Arvoden och ersättningar åt styrelsemedlemmarna
  12. Val av 5-7 styrelsemedlemmar och -suppleanter
  13. Val av 1-2 revisorer samt revisorssuppleant
  14. Förslag till rivning av vindkraftverket
  15. Övriga ärenden
  16. Stämmans avslutande

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 4.5.2021

  1. Yhtiökokouksen avaaminen
  2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  3. Yhtiökokouksen vaaliluettelon vahvistaminen
  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  5. Yhtiökokouksen esityslistan hyväksyminen
  6. Pöytäkirjantarkastajien valinta
  7. Tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen jatilintarkastuskertomuksen esittely
  8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  9. Päätös voiton käytöstä
  10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  11. Hallitusjäsenten palkkiot ja muut korvaukset
  12. 5-7 hallitusjäsenen ja varajäsenen valinta
  13. 1-2 tilintarkastajan ja varamiehen valinta
  14. Tuulivoimalan purkuehdotus
  15. Muut asiat
  16. Yhtiökokouksen päättäminen